petek, 29. november 2013

ESTONSKI DIJAKI V SLOVENIJIV ponedeljek, 18. 11. 2013, smo sprejeli štiri estonske dijake iz Tallinn Lasnamäe School of Mechanics. Izobraževali se bodo na naši šoli in v okoliških podjetjih preko programa Leonardo da Vinci mobilnost dijakov. V Sloveniji bodo 4 tedne. 

Naša šola se je za dijake izredno potrudila in jim pripravila različne brošure o Sloveniji, pomagala urediti avtobusne prevoze, omogočila seznanitev z našimi dijaki, šolskim sistemom, kulturo, navadami itd. Vse zato, da bi se kar najbolje počutili v naši državi. 


Estonski dijaki imajo največ težav z jutranjim vstajanjem, saj bivajo v drugem časovnem pasu. Njihov mentor, učitelj in vodja je Marko Gale. Z znanjem in delom, ki so ga dijaki opravili v šolskih delavnicah, je zelo zadovoljen. Zadovoljni so tudi učitelji praktičnega pouka, motilo jih je le, da so dijaki zamujali k uram. Zdaj se praktično usposabljajo v podjetjih A Cosmos in Autocommerce. Estonski dijaki se med seboj zelo dobro razumejo in si nesebično pomagajo.

Marko Gale:
»Sem njihov sprejemni učitelj. Estonski dijaki so živahnejši od finskih. Prinesli so veliko znanja in nad njihovim delom sem zelo navdušen. Niso pa navajeni na točnost, zelo zamujajo. V Estoniji pa so na praktičnem usposabljanju 4 naši dijaki.«

Estonski dijaki:
»Zelo radi imamo Slovenijo, ker je drugačna od Estonije. Všeč nam je mestno središče. V prostem času se sprehajamo po Ljubljani in se skušamo navaditi vašega jezika in hrane. Tudi v Estoniji se večinoma sprehajamo s prijatelji po mestu. Zelo nam je všeč tudi vaša šola. Je drugačna od naše, je večja in delavnice so bolje opremljene.«

Matic Šebjan Ogrizek, 2. O

četrtek, 28. november 2013

TEČAJ SLOVENSKEGA JEZIKA ZA DIJAKE TUJCETEČAJ SLOVENSKEGA JEZIKA ZA DIJAKE TUJCE

je ob sredah od 7.30 do 8.15 in ob četrtkih od 13.45 do 14.30 – v Stekleni dvorani.

Vabljeni in dobrodošli!


Liljana Kranjc Tekavec, prof.

PROJEKT EKOŠOLAPredstavitev Ekošole

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujejo mednarodna priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekošola je metodološko in mednarodno primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh. Temelji na metodologiji 7 korakov, ki je primerljiva z okoljskim standardom kakovosti ISO 14001. Predstavlja postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani t. i. zeleno zastavo kot najvišje priznanje oziroma prepoznavni znak, da spada v mednarodni program Ekošola. V Sloveniji ga že 15 let izvajamo v okviru Društva DOVES – FEE Slovenia.
 

Kdo je vključen v program Ekošola?

V program Ekošola so vključene slovenske vzgojne in izobraževalne ustanove: vrtci, osnovne in srednje šole, centri šolskih in obšolskih dejavnosti ter domovi. V program se lahko vključi ustanova kot celota (vzgojitelji, učitelji, učenci, vodstvo šole, svet šole, svet staršev in predstavniki lokalnih oblasti).
 

Temeljna načela delovanja programa Ekošola

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v prihodnosti vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja, vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:
 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.
 
Cilji programa Ekošola

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Drugi cilji so:
 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose,
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.
 
Prednosti

Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem pomaga uporabiti znanje, ki so ga usvojili pri pouku, za reševanje težav v vsakdanjem življenju.

 
Letošnji eko akcijski načrt vsebuje:
 • mladi v svetu energije,
 • eko voščilnice (izdelava novoletnih voščilnic iz ekoloških/recikliranih materialov),
 • izboljšanje toplotne izolacije/varčevanje z energijo,
 • varčno ravnanje z računalniki,
 • zbiranje rabljenega tekstila (oddate ga lahko pri učiteljicah praktičnega pouka in/ali v zbornici šole) za izdelavo novih tekstilnih izdelkov:

 • zbiranje odpadne električne in elektronske opreme, izrabljenih tonerjev/kartuš/telefonov, odpadnega avto materiala ipd. (prinesete jih lahko v zbornico šole oz. šolske delavnice):

 • namestitev eko otočkov (načrtujemo njihovo postavitev v vsakem nadstropju šole; ne spreglejte ga v šolski menzi).


Več si lahko preberete na spodnji povezavi:Utrinki s podelitve zelenih zastav (zunanji prispevek – DELO):

 
Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Vodja:
Manca Omahen Majnardisreda, 27. november 2013

NEKATERI ŠOLSKI PROJEKTI V LETU 2013/14Tudi v šolskem letu 2013/14 bomo sodelovali v različnih zanimivih projektih.

Projekt Pozorni na okolje
V torek, 8. oktobra 2013, smo se udeležili prve delavnice projekta Pozorni na okolje, v katerega se je vključila naša šola. Projekt podpira varovanje okolja, predvsem spodbuja k ozaveščanju o trajnostnem razvoju, ki ga na šolah podpiramo z raznovrstnimi delavnicami. V ta namen smo na šoli organizirali več akcij, ki se bodo odvijale med celotnim šolskim letom. O njih vas bomo obveščali preko spletnih novičk.

Projekt Na zabavo v naravo
Projekt organizira Turistična zveza Slovenije, ki spodbuja mlade, da iščejo nove ideje za preživljanje prostega časa v naravi in preko tega izoblikujejo turistično ponudbo. S projektom bodo dijaki imeli priložnost spoznavati Slovenijo, pridobili bodo izkušnje za organizacijo, spoznavali bodo nova IKT orodja ... Pri tem jim bodo pomagali mentorji: Andrej Prašnikar, Ana Škrlep, Polona Kikelj in Maja Juršić.

Projekt SIMPLE (LdV prenos inovacij)
Projekt SIMPLE se na naši šoli odvija od leta 2012 in v njem kot partnerska organizacija sodelujemo s šolami iz naslednjih držav: Finska, Danska, Nemčija, Irska in Slovenija. Zbiramo najboljše primere prakse organiziranosti mobilnosti. Na njihovi osnovi se bo izoblikoval spletni portal, kjer bodo učitelji začetniki na tem področju našli koristne informacije za pripravo mobilnosti. V okviru projekta smo imeli delovne sestanke na Irskem, v Nemčiji in na Danskem. V aprilu 2014 bomo organizirali delovno srečanje v Sloveniji v sodelovanju s Srednjo medijsko in grafično šolo Ljubljana, ki je prav tako partnerica v projektu.

Projekt MRD
V okviru projekta MRD bomo tudi letos spodbujali dijake k raziskovalni dejavnosti. V lanskem letu smo bili zelo uspešni, saj sta dijaka 4. I s projektno nalogo in plakatom dobila priznanje oz. nagrado za plakat, ki bo v decembru 2013 razstavljen v mestni hiši. Prav tako sta dijaka bila uspešna, saj sta dobila bronasto nagrado na državni ravni.
  
Projekt Moje podjetje
Letošnje šolsko leto se je šola vključila v mednarodni projekt organizacije JA-YE Europe, ki ga v Sloveniji zastopa Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih. Namen organizacije je preko praktičnega spoznavanja delovanja podjetja spodbuditi dijake za podjetništvo. V ta namen dijaki ustanovijo lastno podjetje in spoznajo delovanje tovrstne organizacije. V projekt so vključeni naslednji mentorji naše šole: Lenka Brezovar, Polona Kikelj in Terezija Kastelic.

Maja Juršić